Triển khai xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022

Ngày: 22/08/2018 Lượt xem:9968

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Hạ tầng mạng vừa ban hành văn bản triển khai xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022. Áp dụng đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Đoàn cơ sở; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc; xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động” là cơ sở để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị - xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên.
Việc triển khai xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động” phải thực hiện thường xuyên, liên tục, chất lượng, tránh hình thức; việc tổ chức xây dựng phải phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị; cán bộ được phân công phụ trách, theo dõi thực hiện phải tận tình, sâu sát, gắn bó với cơ sở và đoàn viên. 
Cụ thể, về nội dung chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên tại đơn vị, các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động nắm tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; chủ động trong công tác quản lý đoàn viên; chủ động ra soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ. 
Đồng thời, chủ động phổ biến tới đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên; chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đonà viên, thanh niên của đơn vị.
Về chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, các cơ sở Đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và của Đoàn cấp trên; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên; chủ động chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ; xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 1 thanh niên và tổ chức Đoàn) theo tình hình thực tế tại đơn vị; chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình, phát hiện và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.
Về chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, theo đó, các cơ sở Đoàn chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên; đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; phối hợp với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Hạ tầng mạng cũng hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc quy trình triển khai thực hiện xây dựng cơ sở Đoàn “3 chủ động”; Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi việc triển khai thực hiện tại các cơ sở Đoàn trực thuộc./.

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn